• Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.

M
Joined
Props
37

Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    Biareview.com - Your View Your Choice AZ Theme - Wordpress Theme | Website Templates | Design Website trung tâm đào tạo kế toán thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán ết, bởi không vì cái gì cả! Bởi chẳng quản ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu tốt đẹp, đều là do ngươi tự cảm nhận mà thôi. Bây giờ toàn bộ hết thẩy đều là báo ứng dành cho nhà ngươi! Nếu vẫn không nghĩ ra, thì chậm rãi chờ đến kiếp sau mà nghĩ tiếp đi." Dược Thiên Sầu vừa nói vừa xuất ra một chuôi thần kiếm.

    Hồng Thái Long hơi sững sờ, thầm nghĩ không phải là ngươi muốn thả Bạch Khải hay sao?

    Hắn không biết rằng, lúc trước Dược Thiên Sầu hứa hẹn điều kiện cùng ba người Ngân Giáp Thiên Quân, chính là không muốn trong tương lai, đột nhiên
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…